Requisits per a acollir-se a la llei de segona oportunitat.

El mecanismo legal de la segunda oportunidad
1 de setembre de 2018
Un caso de éxito. Matrimonio de Cervera exonerado de todas sus deudas.
26 de setembre de 2018

En principi, qualsevol persona natural ja sigui empresària o no empresària pot acollir-se al mecanisme de la segona oportunitat. Normalment, però no necessàriament, s´inicia per un Acord Extrajudicial de Pagaments.

Els requisits generals son:

1.- Trobar-se en situació d’insolvència, de manera que no pugui fer front al pagament regular dels seus deutes.

2.- Que el passiu o total de deutes no superi els 5 milions d’euros.

3.- Que el concurs consecutiu no hagi estat declarat culpable (amb excepcions).

4.- Que hagi intentat un Acord Extrajudicial de Pagaments i hagi satisfet tots els crèdits contra la massa i els privilegiats.

5.- Que, si no ha intentat un Acord Extrajudicial de Pagaments, hagi satisfet tots els crèdits contra la massa, tots els crèdits privilegiats i almenys el 25% dels crèdits ordinaris.

6.- Que, si no ha satisfet els crèdits anteriorment esmentats, es sotmeti a un pla de pagaments durant cinc anys (l’exoneració es pot aconseguir encara que no es compleixi amb la totalitat dels pagaments previstos al pla, amb certes condicions).

Cal tenir present que no podran iniciar un procés d’Acord Extrajudicial de Pagaments:

a).- Aquells que hagin estat condemnats en sentència ferma per delicte contra el patrimoni, contra l’ordre socio-econòmic, de falsedat documental, contra la Hisenda Pública, contra la Seguretat Social o contra els drets dels treballadors en els deu anys anteriors a la sol·licitud.

b).- Els que, durant els darrers cinc anys, hagin assolit un altre acord extrajudicial de pagaments amb els creditors, hagin obtingut l’homologació judicial d’ un acord de refinançament o hagin estat declarats en concurs de creditors.

c).- Els qui es trobin negociant amb els seus creditors un acord de refinançament o hagin presentat una sol·licitud de concurs de creditors.

Aquests requisits d’accés són comprovats pel Notari o Registrador Mercantil. En especial, cal aportar un certificat d’antecedents penals.

Si el sol·licitant no ha estat condemnat per sentència ferma, però té un procediment penal en curs en relació a algun dels delictes anteriorment esmentats, el jutge suspendrà la decisió fins que recaigui sentència ferma.

Al benefici de l’exoneració dels deutes s’hi pot accedir havent passat prèviament per un Acord Extrajudicial de Pagaments o no, però la llei és molt més favorable al deutor en el primer cas, de manera que és molt recomanable fer-ho, encara que endarrereixi el procés.

El que sí que és imprescindible és passar per un procediment concursal que tindrà per objecte liquidar la totalitat del patrimoni del deutor, encara que, com a recompensa, aquest es podrà veure alliberat de tots els deutes anteriors a la declaració de concurs.